den 28 maj 2018

Inför Bolagsstämma Secits Holding AB

Bolagsstämman kommer att äga rum 5 juni 11:00 på Markörgatan 5, 136 44 Handen.

     Punkt 9 på dagordningen

Förslag till styrelse, att välja vid ordinarie årsstämma 2018 för Secits Holding AB

Enligt gällande bolagsordning ska styrelsen ha minst tre och högst 7 ledamöter. Under bolagets första verksamhetsår har styrelsen inledningsvis haft 5 ledamöter. I samband med MKS AB förvärvades den 3 juli utökades styrelsen med en ledamot, Per Lind. Lind önskar ej få nytt förordnande. I nuläget föreslås, att styrelsen begränsas till fem ledamöter med möjlighet att senare under året ev. utöka densamma inom bolagsordningens ram.

Mot denna bakgrund föreslås omval av

  • styrelseledamöterna, Kenneth Eriksson, Anna-Carin Bjelkeby, Stefan Wilhelmson, Per Holmgren och Gerhard Larsson
  • omval av Gerhard Larsson, som styrelsens ordförande.

Samtliga föreslagna ledamöter finns presenterade på bolagets hemsida www.secits.se

Föreliggande förslag har förankrats bland en grupp av bolagets större aktieägare och i samråd med styrelsens ordförande.

 

  Punkt 10 på dagordningen

Riktlinjer för utseende av och uppgifter för kommande valberedning för Secits Holding AB, att besluta vid årsstämman 2018.

Som nytt bolag, börsnoterat i maj -17, har Secits Holding AB ännu ingen valberedning. Inför kommande verksamhetsår föreslås att stämman nu fattar beslut om riktlinjer för utseende av en sådan och dess uppgifter enl. nedan. Den ska i sin tur lägga fram sina förslag till 2019 års ordinarie stämma.

  1. Valberedningens ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 oktober, samt styrelsens ordförande.  Sistnämnde ska även sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Om någon av de fyra största aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om en eller flera ledamöter av valberedningen lämnar densamma innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.
  2.  Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram (a) förslag till ordförande vid årsstämman, (b) förslag till antalet styrelseledamöter, (c) förslag till styrelseledamöter, (d) förslag till            styrelseordförande, (e) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, (f) förslag till revisor och revisorsarvode när så ska ske och (h) förslag till riktlinjer för den kommande valberedningens sammansättning.
  3. Valberedningens ledamöter erhåller inget arvode från bolaget, dock ska bolaget svara för kostnader hänförliga till valberedningens arbete.
  4. Valberedningen ska vid utförande av sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer på en valberedning.

 

 


Nyheter

18 sep 2018

Gästkrönika i Dagens Handel

10 sep 2018

Tekniker till Secits (1)

24 aug 2018

Intervju Hans Molin 2018 08

15 jun 2018

VD har ordet

08 jun 2018

Informationsmemorandium

08 jun 2018

Kommuniké från årsstämman 2018 i SECITS

11 maj 2018

Kallelse till årsstämma

06 apr 2018

Secits levererar trygghet

21 mar 2018

Secits levererar säkerhetslösningar

19 mar 2018

Secits levererar kroppsburna

21 feb 2018

Bokslutskommuniké - september 2016 - december 2017*

24 jan 2018

SECITS tecknar avtal

18 dec 2017

Förändring i teknikledningen

15 dec 2017

SECITS lanserar ny

13 dec 2017

Styrelsen för SECITS

13 dec 2017

SECITS VD- intervju 2017-12-11

15 nov 2017

Artikel om SECITS i AddSecure nyhetsbrev

10 nov 2017

SECITS vinner retailpris

27 okt 2017

Styrelsen på SECITS överväger kapitalanskaffning för fortsatt tillväxt

26 okt 2017

Tekniker till SECITS

26 okt 2017

SECITS tecknar

24 okt 2017

SECITS och Kentima

18 okt 2017

SECITS utökar leveransen

17 okt 2017

Ny koncern CFO i SECITS

04 okt 2017

SECITS helägda dotterbolag (1)

15 sep 2017

Nytt kalendarium

12 sep 2017

Trendanalys

08 sep 2017

SECITS och Elajo

05 sep 2017

SECITS helägda dotterbolag MKS

25 aug 2017

SECITS helägda dotterbolag

23 aug 2017

Kommuniké från extra

21 aug 2017

SECITS ingår exklusivt

19 jul 2017

Kallelse till extra

14 jul 2017

SECITS fördubblar

05 jul 2017

SECITS Styrelse har

03 jul 2017

SECITS ingår samarbetsavtal

31 maj 2017

SECITS Holding stärker nordisk närvaro

19 maj 2017

SECITS Holding inleder förhandlingar

11 maj 2017

Nasdaq Stockholm välkomnar SECITS till First North

09 maj 2017

SECITS godkänd för listning på Nasdaq/First North

21 apr 2017

Ny planerad första handelsdag på Nasdaq/First North

03 apr 2017

SECITS och Ahlberg-Dollarstore AB

30 mar 2017

Spridningsemissionen i SECITS

24 feb 2017

SECITS Holding genomför spridningsemission

07 nov 2016

Säljare till Security IT Solutions

07 nov 2016

Tekniker till Security IT Solutions

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo