den 11 maj 2018

Kallelse till årsstämma i SECITS Holding AB (publ)

Aktieägarna i SECITS Holding AB (publ), 559033-1988, ("Bolaget") kallas härmed till bolagsstämma den 5 juni 2018 kl. 11:00, Markörgatan 2, 136 44 Handen.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdag den 25 maj 2018, dels senast tisdag den 25 maj 2018 anmäla sig skriftligen till SECITS Holding AB publ), Markörgatan 2, 136 44 Handen eller per telefon 08-712 42 30 eller per e-mail info@secits.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före den 25 maj 2018, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

 

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget till ovan angiven adress.

 

 

Styrelsen föreslår följande dagordning för årsstämman:

 

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut
 8. a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 9. b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 10. c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 12. Val av styrelse, styrelseordförande och revisionsbolag eller revisorer
 13. Val av valberedning
 14. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission av aktier
 15. Särskilt bemyndigande för styrelsen avseende registrering hos Bolagsverket
 16. Stämmans avslutande

 

Nedanstående beslutsförslag följer den numrering som framgår av den av

styrelsen föreslagna dagordningen.

 

Resultatdisposition (punkt 7a) 
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. 

 

Förslag angående styrelse- och revisorsarvoden (punkt 8)

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande:

Styrelsens ordförande: 200 000kr

Envar av övriga styrelseledamöter, som tillika ej är anställda i koncernen: 100 000kr

 

Arvode till bolagets revisor föreslås utgå med belopp enligt löpande/godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

 

 

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer (punkt 9)

Styrelsen kommer att presentera förslag till styrelseledamöter på bolagets hemsida www.secits.se så snart förslag finns framtaget.

 

Till revisionsbolag föreslås Deloitte AB med Johan Telander som huvudansvarig revisor.

 

Val av valberedning (punkt 10)

Styrelsen kommer att presentera förslag till valberedning på bolagets hemsida www.secits.se så snart förslag finns framtaget (och beslutat).

 

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission av aktier (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

 

Särskilt bemyndigande för styrelsen (punkt 12)

Styrelsen föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket. 

 

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar till denna kallelse kommer finnas tillgängliga hos Bolaget, samt på bolagets hemsida, www.secits.se. Nämnda handlingar kommer också sändas till de aktieägare som begär det till
info@secits.se med angivande av postadress eller e-postadress.

 

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

 

Stockholm 9 maj 2018

 

SECITS Holding AB (publ)

 

STYRELSEN

 

För ytterligare information:
Gerhard Larsson, ordförande
Tel: 070-517 17 18
E-post: gerhard_larsson@yahoo.se

Hans Molin, VD 
Tel: 073-049 89 55
E-post: hans.molin@secits.se

 

Om SECITS

Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm.

 


Nyheter

18 sep 2018

Gästkrönika i Dagens Handel

10 sep 2018

Tekniker till Secits (1)

24 aug 2018

Intervju Hans Molin 2018 08

15 jun 2018

VD har ordet

08 jun 2018

Informationsmemorandium

08 jun 2018

Kommuniké från årsstämman 2018 i SECITS

28 maj 2018

Inför bolagstämma

06 apr 2018

Secits levererar trygghet

21 mar 2018

Secits levererar säkerhetslösningar

19 mar 2018

Secits levererar kroppsburna

21 feb 2018

Bokslutskommuniké - september 2016 - december 2017*

24 jan 2018

SECITS tecknar avtal

18 dec 2017

Förändring i teknikledningen

15 dec 2017

SECITS lanserar ny

13 dec 2017

Styrelsen för SECITS

13 dec 2017

SECITS VD- intervju 2017-12-11

15 nov 2017

Artikel om SECITS i AddSecure nyhetsbrev

10 nov 2017

SECITS vinner retailpris

27 okt 2017

Styrelsen på SECITS överväger kapitalanskaffning för fortsatt tillväxt

26 okt 2017

Tekniker till SECITS

26 okt 2017

SECITS tecknar

24 okt 2017

SECITS och Kentima

18 okt 2017

SECITS utökar leveransen

17 okt 2017

Ny koncern CFO i SECITS

04 okt 2017

SECITS helägda dotterbolag (1)

15 sep 2017

Nytt kalendarium

12 sep 2017

Trendanalys

08 sep 2017

SECITS och Elajo

05 sep 2017

SECITS helägda dotterbolag MKS

25 aug 2017

SECITS helägda dotterbolag

23 aug 2017

Kommuniké från extra

21 aug 2017

SECITS ingår exklusivt

19 jul 2017

Kallelse till extra

14 jul 2017

SECITS fördubblar

05 jul 2017

SECITS Styrelse har

03 jul 2017

SECITS ingår samarbetsavtal

31 maj 2017

SECITS Holding stärker nordisk närvaro

19 maj 2017

SECITS Holding inleder förhandlingar

11 maj 2017

Nasdaq Stockholm välkomnar SECITS till First North

09 maj 2017

SECITS godkänd för listning på Nasdaq/First North

21 apr 2017

Ny planerad första handelsdag på Nasdaq/First North

03 apr 2017

SECITS och Ahlberg-Dollarstore AB

30 mar 2017

Spridningsemissionen i SECITS

24 feb 2017

SECITS Holding genomför spridningsemission

07 nov 2016

Säljare till Security IT Solutions

07 nov 2016

Tekniker till Security IT Solutions

Några av våra samarbetspartners