den 29 juni 2018

Företrädesemissionen tecknad till 3 058 000 miljoner kronor, motsvarande 48,29 procent därmed är 15 miljoner säkrat vidare expansion

Styrelsen för Secits Holding AB offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 30 maj 2018.

Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till ca 48,3 procent av det högsta emissionsbeloppet om 6,3 Mkr. Emissionen tecknades till ca 27,6 procent med stöd av teckningsrätter. Därutöver kommer aktier motsvarande ca 20,7 procent tilldelats personer som tecknat utan stöd av teckningsrätter.Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget drygt 3,0 Mkr före emissionskostnader, som uppgår till ca 0,4 Mkr. Emissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökas med 470 425 stycken till 8 263 673 stycken. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 kronor. Bolagets aktiekapital ökas följaktligen med 47 042,50 kronor till 826 367,30 kronor.Emissionen omfattades inte av några emissionsgarantier. Tillsammans med det tidigare kommunicerade avtalet om en så kallad Equity line, bestående av utfästelser om räntefria konvertibla lån till ett högsta belopp om 12 Mkr, kommer därmed nu ca 15 Mkr vara tillgängliga för Bolagets vidare expansion.- Vår tillväxtambition är nu säkerställd och vi kommer att fortsätta vår resa framåt i oförminskad takt. Vi har säkrat att kunna nyttja upp till totalt drygt 15 miljoner kronor, varav cirka tre miljoner kommer från företrädesemissionen. Vi är väldigt nöjda med helhetslösningen, även om företrädesemissionen inte blev helt fulltecknad. Jag hoppas att våra aktieägare kan se att kombinationen av emissionen och vår avtalade Equity line är förmånlig för Secits, säger Hans Molin, VD.Bakgrunden till den ytterligare kapitalanskaffningen var att utnyttja det gynnsamma marknadsläget och expandera inom fler affärsområden och affärskoncept än de som verksamheten idag har fokus på och samtidigt fortsätta att expandera på de marknader där bolaget redan är verksamt. Styrelsen gjorde bedömningen att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för den nu löpande verksamheten under den närmaste tolvmånadersperioden.- Med en mix av förvärv och organisk tillväxt kommer vi nu ta oss an de möjligheter som finns på marknaden. Bolaget har under de två första kvartalen skapat förutsättningar för detta med vår hittills största orderstock och en förstärkt leveransförmåga. De stora avtal vi redan tagit och har på gång, i kombination med att vi nu har kapital att genomföra våra tillväxtplaner fullt ut, gör att Secits kommer leverera värde till våra aktieägare, säger Hans Molin, VD.

 

2018-06-29

För ytterligare information:
Gerhard Larsson, styrelseordförande
Tel: 070-5171718
E-post: gerhard_larsson@yahoo.se 
Läs mer på: www.secits.se


Hans Molin, VD
Tel: 073 049 89 55
E-post: hans.molin@secits.se 
Läs mer på: www.secits.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Secits Pressrelease 2018-06-29.pdf

Information om hantering av teckningsrätter utan stöd
Som bekräftelse på tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter översänds
avräkningsnota till tecknare eller förvaltare. Nya aktier ska betalas kontant på likviddagen i
enlighet med instruktion på avräkningsnotan. Tecknare som anmält sin teckning till sin
bank/förvaltare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Om Secits
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom
bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta
uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i
IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller
ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på
Nasdaq First North i Stockholm.

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 29 juni 2018 klockan 16:30 CEST. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här
______________________________________________________
Denna information skickades genom beQuoted Press
Om Du vill ha mer information gå till www.beQuoted.com
Om Du inte vill erhålla företagsnyheter klicka här

beQuoted Press är en service till Dig som är intresserad av finansiell information. Med beQuoted Press underlättas företagens finansiella kommunikation till Dig och till nyhetsbyråer, aktieägare, placeringsrådgivare och andra intressenter på aktiemarknaden.

Vi hoppas att Du uppskattar denna service.

Några av våra samarbetspartners