den 8 juni 2018

SECITS Holding AB: Avtal ingått om konvertibelbaserad kapitalfacilitet om 12 Mkr

Den 30 maj 2018 meddelade SECITS Holding AB att styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier som vid full teckning tillför bolaget 6,3 Mkr före emissionskostnader. Vidare offentliggjordes att styrelsen ingått ett sk intentionsavtal om en sk Equity Line-facilitet om ytterligare 12 mkr med den danska fonden Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord”). SECITS kan nu meddela att denna principöverenskommelse följts upp genom ingående av bindande avtal.

Det avtal som nu träffats är i linje med de huvudsakliga villkor som tidigare offentliggjorts. Bland annat innebär överenskommelsen att Formue Nord åtagit sig, för tiden fram till den 31 december 2019, att under en 24-månadersperiod teckna konvertibler för upp till 12 mkr i enskilda trancher om 1,0 mkr vardera. SECITS Holding AB har förbundit sig att ropa av minst en sådan tranch. I korthet fungerar faciliteten så att Bolaget avropar kapital mot ett konvertibelt skuldebrev. Lånet konverteras sedan till aktier, senast tolv månader efter avropet skett.

Faciliteten utgör inte en lånefinansiering som skall återbetalas med kontanta medel, och ingen ränta utgår på avropat belopp under perioden fram till konverteringen.

Syftet med faciliteten är att skapa handlingsfrihet för Bolaget inför eventuella uppkommande expansionsmöjligheter såsom förvärv av lämpliga verksamheter och/eller utveckling av nya marknadssegment.

Som en del av uppgörelsen med Formue Nord ingår erhållande av en teckningsoption för varannan aktie som emitteras som betalning. Styrelsen har härutöver beslutat att fördela samma antal teckningsoptioner till SECITS aktieägare vid varje tilldelningstillfälle.

Kommentar från SECITS styrelseordförande: "Genom att intentionsavtalet nu omvandlats till ett bindande avtal har SECITS säkrat en god beredskap inför fortsatt expansion" säger Gerhard Larsson. "Formue Nord har följt oss sedan noteringen, och varit lyhörda och flexibla i utformningen av denna lösning som ger såväl SECITS som våra aktieägare extra goda förutsättningar att hänga med i de intressanta affärsmöjligheter som kan uppkomma inom vår expansiva bransch."

Kommentar från Formue Nord: "Vi är mycket glada att kunna erbjuda SECITS en långsiktig och mycket flexibel finansieringslösning som stödjer bolagets i dess expansiva utveckling. Vi har följt och stött bolaget sedan ägarspridningsemissionen i samband med börsnoteringen, och vi tror att bolaget är på rätt väg för att bli en mycket lönsam aktör på den växande marknaden för IT- säkerhet," säger Rasmus Viggers, vd för Formue Nord Markedsneutral, som är specialiserade på att erbjuda strukturerade finansieringslösningar till börsnoterade tillväxtbolag. 

2018-06-08

För ytterligare information: 
Gerhard Larsson, styrelseordförande
Tel: 070-5171718
E-post: gerhard_larsson@yahoo.se
Läs mer på: www.secits.se

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033-1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni klockan 08:00 CEST. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.

Om Secits 
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm.

Filer för nedladdning

Några av våra samarbetspartners