den 30 maj 2018

Secits Holding AB säkrar långsiktig expansionsfinansiering och genomför företrädesemission

Styrelsen i Secits Holding AB har beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier som vid full teckning tillför bolaget 6,3 Mkr före emissionskostnader. Samtidigt har styrelsen ingått ett sk ”term sheet” om en kreditfacilitet om ytterligare 12 Mkr med den danska fonden Formue Nord Markedsneutral A/S. Syftet med åtgärderna är att säkerställa finansieringen av Secits tillväxtstrategi, som innefattar organiskt tillväxt i kombination med förvärv.

Styrelsen för Secits Holding AB har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 december 2016, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att åtta (8) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 6,50 kronor. Teckningstiden löper under perioden den 11 – 25 juni 2018. Vid full teckningen kommer Bolaget att tillföras upp till 6,3 Mkr före emissionskostnader. Emissionen sker utan garantiavtal.

 

Vidare har styrelsen ingått ett sk ”term sheet” med Formue Nord Markedsneutral A/S, ett fristående danskt kapitalförvaltningsföretag. Överenskommelsen innebär att Formue Nord över en 24-måndersperiod åtagit sig att teckna konvertibler för upp till 12 Mkr, i enskilda trancher. Secits har förbundit sig att ropa av minst tre sådana trancher.

 

Konvertiblerna kan konverteras till aktier med femton procents rabatt i förhållande till den lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för de femton handelsdagar som föregår det datum då Formue Nord har skickat en begäran om konvertering. Dagar där Formue Nord står för tjugo procent eller mer av handeln i Secits-aktien skall dock inte ingå i beräkningen. Konvertering måste ske inom 12 månader från avrop. En startavgift om sex procent av den avtalade faciliteten skall erläggas i samband med första avrop.

 

För varannan aktie som konverteras erhåller Formue Nord en teckningsoption, som var och en berättigar Formue Nord att under en period av fem år teckna en ny aktie till 120 procent av konverteringskursen vid första konverteringstillfället, vilket förväntas infalla under sommaren 2018. Styrelsen har även beslutat att, vid varje tillfälle som Formue Nord tilldelas teckningsoptioner, vederlagsfritt tilldela lägst samma antal teckningsoptioner till befintliga aktieägare, i proportion till aktieinnehav vid dessa tidpunkter, samt att, om teckningsoptioner fördelas i tillräcklig omfattning, notera teckningsoptionen för handel vid Nasdaq First North.

 

För att kreditfaciliteten i sin helhet skall kunna ingås krävs att det i kallelsen till årsstämman den 5 juni 2018 presenterade förslaget om emissionsbemyndigande till styrelsen beslutas.

 

Överenskommelsen innebär att parterna kommit överens om de huvudsakliga villkoren för kreditfaciliteten och avser nu att snarast ingå juridiskt bindande avtal

 

Villkor för företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökas med högst 974 156 stycken till högst 8 767 404 stycken. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,10 kronor. Bolagets aktiekapital ökas följaktligen med högst 97 415,60 kronor till högst 876 740,40 kronor. 

 

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger. De som på avstämningsdagen för företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Secits Holding erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

 

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i företrädesemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp.

 

Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 7 juni 2018. Teckning ska ske från och med den 11 juni och med den 25 juni 2018. Teckningskursen har fastställts till 6,50 kronor per aktie, vilket innebär att företrädesemissionen, vid full teckning, tillför Bolaget 6,3 Mkr före emissionskostnader, som bedöms uppgå till cirka 0,4 Mkr. Företrädesemissionen omfattas inte av några upphandlade emissionsgarantier.

 

Bakgrund och motiv

IT-säkerhetsbranschen fortsätter att växa och styrelsen för Secits Holding AB anser att möjligheterna till konsolideringar och utveckling av nya marknadssegment är mycket goda närmaste tiden för bolaget. Företaget ser särskilt möjligheter att växa inom industri, e-handel och telecom  som komplement till fortsatt tillväxt inom de tre befintliga affärsområdena Bank, Retail och Offentliga myndigheter med nya områden. Koncernens omsättning genererar tillräckligt rörelsekapital för den aktuella verksamheten under den kommande tolvmånadersperioden. Rörelsekapitalet bedöms dock inte tillräckligt för att fortsätta expansionen i oförändrad takt. Secits strävar också efter att ingå en större andel kundavtal av abonnemangskaraktär med långa löptider, vilka normalt medför något högre initiala investeringar för Bolaget. För att optimera tillväxttakten och för att säkra beredskapen inför ytterligare förvärv eller andra expansionsmöjligheter har styrelsen därför beslutat om ytterligare kapitalanskaffning.

 

Föreliggande nyemission i kombination med möjligheten att utnyttja en kreditfacilitet innebär att Bolaget tillförs finansiella resurser för att kunna utnyttja uppkommande affärsmöjligheter, samtidigt som utspädningseffekter och kontanta emissionskostnader kan minimeras.

 

Kommentar från styrelens ordförande

”Detta är vår första emission sedan noteringen för drygt ett år sedan.” säger Gerhard Larsson, styrelseordförande i Secits Holding AB. ”Vi är därför glada över att kunna erbjuda våra aktieägare att teckna i denna företrädesemisson med förvissningen att Bolagets uppkommande expansionsmöjligheter kan finansieras. Vi har sökt en kostnadseffektiv finansieringslösning, och om kreditfaciliteten utnyttjas tror vi också att de tilldelade teckningsoptionerna kommer att utgöra en extra krydda på innehavet av Secits aktie.”

 

För ytterligare information:

Gerhard Larsson

Styrelseordförande

Tel: 070 517 1718

 

Hans Molin vd                                         

Tel: 073 049 8955                                   

E-post: hans.molin@secits.se

Eminova Fondkommission AB (www.eminova.se) är emissionsinstitut och rådgivare i samband med de planerade transaktionerna.

Om SECITS
Secits är ett modernt säkerhetsföretag som bidrar till att skapa trygga miljöer för kunder inom bank, retail och offentlig sektor. Lösningarna skräddarsyr vi med hjälp av smarta uppkopplade kameror, varularm och stabil övervakad drift. Företaget kombinerar rötterna i IT-branschen med lång erfarenhet från säkerhetssektorn för att vara den partner som håller ett extra öga för din trygghet. Secits har 30 medarbetare och är sedan 2017 noterade på Nasdaq First North i Stockholm. www.secits.se

 

 

Informationen i denna rapport är sådan som SECITS Holding AB, 559033–1988, är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den  30  maj  2018 klockan 13:50 CEST. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK.   

 

Några av våra samarbetspartners