Myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse

Myndigheter som vill utföra kameraövervakning måste söka tillstånd för detta hos Datainspektionen. Det gäller också verksamheter som utför uppgifter av så kallat allmänt intresse, till exempel skolor, bibliotek, hälso- och sjukvård – även om dessa drivs i privat regi.

Från 1 augusti 2020 avskaffades det tidigare kravet på tillstånd för kameraövervakning i kollektivtrafiken, på flygplatser och vid bevakning av vissa spårområden, om syftet med kameraövervakningen är att bekämpa brott, förhindra olyckor eller upprätthålla ordningen. Dessutom behövs inte tillstånd för kamerabevakning på apotek, om syftet är att bekämpa brott.

I övrigt gäller tillståndsplikten för alla platser dit allmänheten har tillträde, samt för varaktig eller regelbunden övervakning. Det behövs inte tillstånd för att övervaka till exempel rena personalutrymmen, skolkorridorer, parkeringshus eller stängselförsedda områden med låsta grindar. Då ska ni istället följa regelverket i dataskyddsförordningen, precis som privata företag och föreningar.

För mer information besök Datainspektionens sida Kamerabevakning i offentlig verksamhet.

Vi hjälper dig gärna med att förbereda din ansökan om tillstånd för kamerabevakning, så att den blir korrekt och fullständigt ifylld.

Företag, föreningar och andra privata verksamheter

För företag och föreningar av olika slag krävs inget tillstånd för kameraövervakning, däremot måste ni följa dataskyddsförordningen. Det innebär att för att kameraövervakning ska vara tillåten, måste syftet vara specifikt och berättigat. Nyttan av kameraövervakning ska vägas mot det integritetsintrång det innebär för de människor som övervakas. Ni ska själva göra denna bedömning och dokumentera den innan kamerabevakningen påbörjas.

Det är viktigt att det finns ett så kallat berättigat intresse i att övervaka en plats. Är syftet att förhindra brott behöver du kunna påvisa att platsen är brottsutsatt. Det krävs mer för att övervaka platser där människor ofta uppehåller sig, till exempel i ett trapphus i ett hyreshus, än för att få övervaka ett källarförråd eller soprum. Ska du övervaka en arbetsplats måste du förhandla detta med facket.

När kameraövervakning sedan inletts gäller att kamerabilderna inte får användas för andra syften är för de i förväg definierade. Är syftet att upptäcka stölder eller skadegörelse får du inte använda videomaterialet för att kontrollera vid vilken tid personalen kommer till jobbet eller hur långa raster de tar.

Informera om kameraövervakning

Enligt dataskyddsförordningen krävs att du tydligt informerar om att en plats är kameraövervakad. Informationen ska innehålla uppgifter om vem som står för kamerabevakningen och lämpliga kontaktuppgifter dit. Kompletterande uppgifter ska finnas på till exempel en hemsida där ni anger anledningen till kameraövervakningen, den rättsliga grunden ni stödjer er på, hur länge uppgifterna lagras och vilka rättigheter de som filmats har.

Vi på Secits hjälper dig gärna att sammanställa korrekt information.

Lagringstid, behörighet, säkerhet och tystnadsplikt

Du får inte spara inspelat videomaterial längre än nödvändigt. Vad som anses vara en skälig tid, beror på syftet med kameraövervakningen. Det ska också vara tydligt vem eller vilka som ska få tillgång till videomaterialet och materialet får inte användas till något annat än för det förutbestämda syftet. All information som man får reda på med anledning av kamerabevakningen är belagd med tystnadsplikt.

Eftersom övervakningsbilder där människor kan identifieras räknas som personuppgift, är du skyldig att skydda dem så att ingen obehörig får tillgång till dem. Ett kamerasystem med god IT-säkerhet är en bra start.

Safeconnect för kameraövervakning

När SafeConnect används för våra kamerasystem, är det för att säkerställa att ingen annan än du och Secits personal får tillgång till ditt system och dina videobilder. Det är din skyldighet enligt dataskyddsförordningen, men såklart lika viktigt för att ditt företag inte ska bli sårbart för inbrott eller industrispionage och för att bevara kundsekretessen.

De allra flesta system vi installerar idag får en SafeConnect-uppkoppling, även de lokala systemen. Det gör att vi kan sköta övervakning, service och systemkonfigurering centralt. Vi kan också hjälpa de kunder som eventuellt behöver hjälp med att ta fram videomaterial i samband med stölder, hot eller skadegörelse.

Safeconnect för infrastruktur

Allt fler system relaterade till trafik och infrastruktur kopplas upp mot olika nättjänster. Möjligheten att göra övervakning och underhåll effektivare är förstås lockande i system som täcker stora geografiska områden. Det kan gälla till exempel trafiksystem och gatubelysning. Samtidigt råder, på goda grunder, en viss försiktighet när det gäller att koppla upp stora, samhällsviktiga system, då det kan göra dem till en måltavla för hackare och andra obehöriga.

Här kan SafeConnect ge en säker uppkoppling och möjliggöra stora effektiviseringar.

Secits hjälper dig med:
  • Att förbereda ansökan om tillstånd, om du behöver göra en sådan
  • Dokumentation gällande kamerabevakning enligt dataskyddsförordningen
  • Informationsmaterial gällande kameraövervakning
  • Råd om var kameraövervakning får göras och för vilka syften
Om du inte följer regelverket

Om du inte följer reglerna i dataskyddsförordningen kan Datainspektionen besluta att företaget eller föreningen ska betala en administrativ sanktionsavgift. Hur hög sanktionsavgiften blir beror dels på vilken bestämmelse som överträdelsen gäller, dels på omständigheterna i det enskilda fallet.

Datainspektionen granskar bland annat hur allvarlig överträdelsen är, hur stor skada som skett, om det är fråga om känsliga personuppgifter, om det rör sig om upprepade överträdelser och om överträdelsen är avsiktlig.

Användningen av övervakningskameror är reglerad av lag i de flesta länder, inklusive Sverige. Det är viktigt att följa lagar och förordningar när du installerar övervakningskameror. På Secits kan vi hjälpa dig att förstå dessa lagar och säkerställa att ditt övervakningssystem är lagligt. Kontakta oss för mer information.

Regler för installation av kameraövervakning varierar beroende på var du befinner dig och vilket syfte övervakningen har. I Sverige krävs det vanligtvis tillstånd för kameraövervakning på platser dit allmänheten har tillträde. På Secits rekommenderar vi alltid att du kontrollerar med relevanta myndigheter innan du installerar ett kameraövervakningssystem. Om du behöver hjälp med detta kan du alltid kontakta oss.

Kräver din kameraövervakning tillstånd?

Hur fungerar GDPR och kameraövervakningslagen?
Vi vet vad som gäller!

LÄS MER

IT-säkerhet och kameraövervakning

Se till att ingen kan hacka sig in i ditt kamerasystem. Köp en lösning med hög IT-säkerhet!

LÄS MER

Prata med en kameraexpert!

Vi vet vad som gäller för kameraövervakning i både privat och offentlig verksamhet.

    Våra kameratjänster