Lagar och regelverk

Lagar och regler för kameraövervakning

Det finns två regelverk som direkt rör kameraövervakning: Dataskyddsförordningen, en EU-förordning som omfattar GDPR, och kamerabevakningslagen som är ett kompletterande svenskt regelverk. Det är Datainspektionen som är tillståndsgivande myndighet, ansvarar för tillsyn och som kan utdöma sanktioner om regelverket inte efterlevs.

Myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse

Myndigheter som vill utföra kameraövervakning måste söka tillstånd för detta hos Datainspektionen. Det gäller också verksamheter som utför uppgifter av så kallat allmänt intresse, till exempel skolor, bibliotek, hälso- och sjukvård – även om dessa drivs i privat regi.

Från 1 augusti 2020 avskaffades det tidigare kravet på tillstånd för kameraövervakning i kollektivtrafiken, på flygplatser och vid bevakning av vissa spårområden, om syftet med kameraövervakningen är att bekämpa brott, förhindra olyckor eller upprätthålla ordningen. Dessutom behövs inte tillstånd för kamerabevakning på apotek, om syftet är att bekämpa brott.

I övrigt gäller tillståndsplikten för alla platser dit allmänheten har tillträde, samt för varaktig eller regelbunden övervakning. Det behövs inte tillstånd för att övervaka till exempel rena personalutrymmen, skolkorridorer, parkeringshus eller stängselförsedda områden med låsta grindar. Då ska ni istället följa regelverket i dataskyddsförordningen, precis som privata företag och föreningar.

För mer information besök Datainspektionens sida Kamerabevakning i offentlig verksamhet.

Vi hjälper dig gärna med att förbereda din ansökan om tillstånd för kamerabevakning, så att den blir korrekt och fullständigt ifylld.

Företag, föreningar och andra privata verksamheter

För företag och föreningar av olika slag krävs inget tillstånd för kameraövervakning, däremot måste ni följa dataskyddsförordningen. Det innebär att för att kameraövervakning ska vara tillåten, måste syftet vara specifikt och berättigat. Nyttan av kameraövervakning ska vägas mot det integritetsintrång det innebär för de människor som övervakas. Ni ska själva göra denna bedömning och dokumentera den innan kamerabevakningen påbörjas.

Det är viktigt att det finns ett så kallat berättigat intresse i att övervaka en plats. Är syftet att förhindra brott behöver du kunna påvisa att platsen är brottsutsatt. Det krävs mer för att övervaka platser där människor ofta uppehåller sig, till exempel i ett trapphus i ett hyreshus, än för att få övervaka ett källarförråd eller soprum. Ska du övervaka en arbetsplats måste du förhandla detta med facket.

När kameraövervakning sedan inletts gäller att kamerabilderna inte får användas för andra syften är för de i förväg definierade. Är syftet att upptäcka stölder eller skadegörelse får du inte använda videomaterialet för att kontrollera vid vilken tid personalen kommer till jobbet eller hur långa raster de tar.

Är du osäker på hur din dokumentation bör se ut, så hjälper vi dig gärna med detta!

Besök också gärna Datainspektionens sidor: Kamerabevakning för privata företag, Båtklubbar och kamerabevakning och Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar.

IT-säkerhet och kameraövervakning

Se till att ingen kan hacka sig in i ditt kamerasystem. Köp en lösning med hög IT-säkerhet!

Läs mer

Bli Secits-partner!

Läs mer

Informera om kameraövervakning

Enligt dataskyddsförordningen krävs att du tydligt informerar om att en plats är kameraövervakad. Informationen ska innehålla uppgifter om vem som står för kamerabevakningen och lämpliga kontaktuppgifter dit. Kompletterande uppgifter ska finnas på till exempel en hemsida där ni anger anledningen till kameraövervakningen, den rättsliga grunden ni stödjer er på, hur länge uppgifterna lagras och vilka rättigheter de som filmats har.

Vi på Secits hjälper dig gärna att sammanställa korrekt information.

Lagringstid, behörighet, säkerhet och tystnadsplikt

Du får inte spara inspelat videomaterial längre än nödvändigt. Vad som anses vara en skälig tid, beror på syftet med kameraövervakningen. Det ska också vara tydligt vem eller vilka som ska få tillgång till videomaterialet och materialet får inte användas till något annat än för det förutbestämda syftet. All information som man får reda på med anledning av kamerabevakningen är belagd med tystnadsplikt.

Eftersom övervakningsbilder där människor kan identifieras räknas som personuppgift, är du skyldig att skydda dem så att ingen obehörig får tillgång till dem. Ett kamerasystem med god IT-säkerhet är en bra start.

Secits hjälper dig med:

Att förbereda ansökan om tillstånd, om du behöver göra en sådan

Dokumentation gällande kamerabevakning enligt dataskyddsförordningen

Informationsmaterial gällande kameraövervakning

Råd om var kameraövervakning får göras och för vilka syften

Om du inte följer regelverket

Om du inte följer reglerna i dataskyddsförordningen kan Datainspektionen besluta att företaget eller föreningen ska betala en administrativ sanktionsavgift. Hur hög sanktionsavgiften blir beror dels på vilken bestämmelse som överträdelsen gäller, dels på omständigheterna i det enskilda fallet.

Datainspektionen granskar bland annat hur allvarlig överträdelsen är, hur stor skada som skett, om det är fråga om känsliga personuppgifter, om det rör sig om upprepade överträdelser och om överträdelsen är avsiktlig.

Prata med en kameraexpert!

Vi vet vad som gäller för kameraövervakning i både privat och offentlig verksamhet.

Prata med en kameraexpert!

Vi vet vad som gäller för kameraövervakning i både privat och offentlig verksamhet.

VÅRa kameratjänster

Kameraövervakning
Lokal

Lokaltjänsten passar bra för dig som bara behöver övervaka en enda byggnad och är nöjd med att komma åt kamerabilderna enbart i samma byggnad. Allt videomaterial sparas på en lokal inspelningsserver.

Läs mer

Kameraövervakning
Multi

Multitjänsten passar dig som vill övervaka flera olika byggnader eller platser och önskar central åtkomst till videobilder och inspelat material, men lokal lagring av det högupplösta videomaterialet.

Läs mer

Kameraövervakning
Connect

Med Connect-tjänsten får du kameror som är anslutna till ett centralt datacenter där informationen lagras på ett mycket säkert sätt och är enkelt åtkomlig när du behöver den. På samma sätt kan du se kamerabilder i realtid.

Läs mer

Intelligent kameraövervakning med videoanalys

Med analys av videobilderna går det att automatiskt läsa av registreringsskyltar, hitta personer med avvikande beteende, varna för bortglömda lastpallar eller övergivna väskor, analysera kundströmmar och mycket annat.

Läs mer